Privacy Policy


Algemeen

Deze verklaring heeft betrekking op Oogenlust B.V. en haar ondernemingen, hierna te noemen Oogenlust. Oogenlust is gevestigd te 5521 NV Eersel aan de Hees 4. Het Kamer van Koophandelnummer is 17029542. In het kader van de uitvoering van haar ondernemingsactiviteiten, waaronder het uitvoeren van opdrachten, verkrijgt Oogenlust informatie, waaronder persoonsgegevens. Deze privacy verklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van onze opdrachtgevers, potentiële opdrachtgevers en andere personen die onze website bezoeken of contact met ons hebben. Oogenlust zal de persoonsgegevens uitsluitend opslaan en verwerken in overeenstemming met deze verklaring alsmede met de relevante wetgeving, waaronder de AVG. Uitgangspunt van Oogenlust is dat de privacy zo goed mogelijk wordt gewaarborgd en gerespecteerd en dat persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. 

Doeleinden voor opslag en verwerking persoonsgegevens

Oogenlust zal de persoonsgegevens gebruiken voor: 

  •  Het onderhouden van zakelijke relaties
  •  Het onderhouden van de relatie met potentiële werknemers
  •  Het uitvoeren van met u gesloten overeenkomsten, waaronder het uitvoeren van diensten en leveren van producten
  •  Het voeren van administratie alsmede andere interne beheersactiviteiten
  •  Het verrichten van marketingactiviteiten, waaronder het versturen van nieuwsbrieven
  •  Het onderhouden van contacten met u en het reageren op door u gestelde vragen

 Als de gegevens voor andere doeleinden worden gebruikt, zullen wij dat aan de betrokkenen melden. In alle gevallen worden de noodzakelijke maatregelen getroffen om de privacy van betrokkenen te waarborgen. Alleen daartoe vanuit hun functie geautoriseerde medewerkers hebben toegang tot de gegevens. Zij hebben tegenover anderen een geheimhoudingsplicht.

Redenen voor verwerking persoonsgegevens

 De persoonsgegevens verwerken wij omdat: De verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met betrokkene; De verwerking plaatsvindt op basis van een wettelijke verplichting; De behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Oogenlust of van een derde; De betrokkene heeft uitdrukkelijk toestemming gegeven voor de verwerking. De hiervoor genoemde gerechtvaardigde belangen kunnen zijn gelegen in het verbeteren van de kwaliteit van onze dienstverlening, direct marketingdoeleinden of kwaliteitsdoeleinden.
 

Uitwisseling persoonsgegevens

 Oogenlust kan de persoonsgegevens aan haar ondernemingen verstrekken. Daarnaast kunnen wij persoonsgegevens verstrekken aan onze opdrachtgevers of collega-ondernemingen die bij een project zijn betrokken. Oogenlust zal persoonsgegevens niet aan derden verkopen. Mochten persoonsgegevens aan derden worden verstrekt, dan zal Oogenlust er zoveel mogelijk voor zorgdragen dat deze derden zich houden aan de privacywetgeving.
 

Rechten betrokkene

Als wij uw persoonsgegevens hebben opgeslagen of verwerkt, heeft u de navolgende rechten: Elke betrokkene heeft kosteloos het recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering, vergeten worden, beperking, overdraagbaarheid en het recht van bezwaar ten aanzien van de verwerking van zijn persoonsgegevens; Indien de verwerking van uw gegevens berust op toestemming, dan kunt u deze te allen tijde intrekken; U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien u van mening bent dat Oogenlust de algemene verordening persoonsgegevens niet naleeft. Wilt u een beroep doen op een van uw rechten, dan kan dat door contact met ons op te nemen, hetzij telefonisch, hetzij per e-mail. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk antwoord.

Bewaartermijn

Oogenlust bewaart uw persoonsgegevens conform de geldende wet- en regelgeving en niet langer dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de hierboven omschreven doeleinden. In beginsel bewaren wij de persoonsgegevens tot één kalenderjaar na de uitvoering van de opdracht of tot één jaar na beëindiging van de overeenkomst. Daarna worden de persoonsgegevens vernietigd, tenzij er wettelijk, bijvoorbeeld fiscaal, een langere bewaartermijn geldt.

Privacy beleid website

Bij het bezoeken en regelen van zaken via onze website, vragen wij zo nodig toestemming om persoonsgegevens vast te leggen. Als u een contactformulier op onze website invult of ons een e-mail stuurt, dan worden gegevens bewaard zolang als nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling van de vraag. Onze website maakt gebruik van Google Analytics onder andere om het gebruik van de website te verbeteren. Google is aangesloten bij het EU-U.S. Privacy Shield Framework. Wij verwijzen naar het privacy beleid van Google en van Google Analytics. Op onze website maken wij gebruik van Cookies. Wij gebruiken Cookies om de website beter te laten functioneren, om het gebruik van de website gemakkelijker te maken en om te meten of bezoekers gemakkelijk de gewenste informatie kunnen vinden op onze website. U kunt het gebruik van Cookies weigeren. Wij wijzen er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van onze website kunt benutten. Onze website bevatten links naar andere websites. Oogenlust is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van websites, die niet onder haar beheer vallen. 

Wijziging

Oogenlust kan deze privacy verklaring wijzigen of aanvullen. Wij zullen de meest recente privacy verklaring telkens op onze website plaatsen. De privacy verklaring die gold op het moment dat wij de persoonsgegevens hebben ontvangen, blijft van kracht op die verstrekte persoonsgegevens. 

Contact 

Als u vragen heeft of inlichtingen wenst over deze privacy verklaring, kunt u contact met ons opnemen, hetzij telefonisch, hetzij per e-mail. Ons telefoonnummer is 040-2532482. Het e-mailadres is info@oogenlust.com.